Arduino日本語リファレンス


// change the PWM resolution to 4 bits
analogWriteResolution(4);
analogWrite(13, map(sensorVal, 0, 1023, 0, 127));
Serial.print(", 4-bit PWM value : ");
Serial.println(map(sensorVal, 0, 1023, 0, 127));

delay(5);
}[目次へ戻る]

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License.
このドキュメントはArduino Teamにより執筆され、Takumi Funadaが翻訳し、一部加筆修正したものです
ご意見はtf at musashinodenpa.comまでお送りください [ドキュメント一覧]